Privacyverklaring Rumi Dervish

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Rumi Dervish volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om u maatwerk te kunnen leveren en om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke zorg u nodig heeft. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van Rumi Dervish zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels. Dit houdt in:

 

  • •dat de door opdrachtgever of verwijzer of indicatiesteller van de gemeente verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet is bepaald;
  • dat de door de indicatiesteller/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
  • dat Rumi Dervish alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
  • dat Rumi Dervish verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat gecontroleerd wordt dat deze plicht wordt nageleefd;
  • dat Rumi Dervish zich houdt aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden;
  • dat alle medewerkers van Rumi Dervish via hun beroepscode of hun arbeidscontract gehouden zijn tot geheimhouding van alle persoonsgegevens die zij tijdens hun werk tegenkomen
  • dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven.

 

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze beveiliging houdt onder andere in dat:

  • wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
  • papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen toegang toe hebben;
  • wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegevens

 

download het Privacy reglement in pdf